สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ “เกษียณสำราญ เบิกบานใจ”
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน 1. นายชัยยุทธ อินทชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายบุญธรรม ปงหาญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 6 ราย 1. นายจำนงค์ ถาแปง ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง สังกัดงานจัดการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายประสงค์ ทองยู ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 3. นางสาวพันธ์สมร ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานงาน สังกัดงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 4. นายวิเชียร คำรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 5. นางนรมน โลไทยสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 6. นายเทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดงานบริหารเอกสารและบริการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย 1. นางสาววัชราภรณ์ กันทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ทั้ง 9 ท่าน
16 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย บิดา นายครรชิต ชมภูพันธ์
         ด้วยคุณพ่อสิงห์คำ  ชมภูพันธ์  บิดาของนายครรชิต  ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 234/1 หมู่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีกำหนดฌาปณกิจศพ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ สุสานบ้านแซม ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน          ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสีย และกำหนดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมร่วมกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จึงขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพตามจิตศรัทธาลัดดาวรรณ : ข่าวคณะสัตวศาสตร์ฯ : ภาพ
12 กันยายน 2562
การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอธิการบดีได้ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดีที่ว่า "เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินฯ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ 4.32 คะแนน แปรผลคะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
29 พฤศจิกายน 2560
ตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 จาก สกอ. ในวันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ (กรรมการ) นายเมธัส บรรเทิงสุข นายธีระพล บรรเทิงสุข และ นางวราภรณ์ ฟูกุล (เลขานุการ) ในการตรวจ ติดตามฯ ดังกล่าว จะมีการตรวจสอ SAR หลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย และระบบ CHEQA online ของ สกอ. มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เช่น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศฯ สำนักฟาร์ม สำนักหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น
10 กันยายน 2557
กำหนดการงานกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
1/1/2557 0:00:00
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส สนอ. ครั้งที่ 1/2554
12/8/2553 14:02:31
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553
1/1/2557 0:00:00
ผลการเข้าตรวจกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553
1/1/2557 0:00:00
กิจกรรมเกษียณอายุราชสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้