ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมเป็นสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้  

             1) สำนักงานอธิการบดี  

             2) บัณฑิตวิทยาลัย 

             3) คณะ 

             4) วิทยาลัย

 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก หน้า 1 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ให้มีการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประกอบกับได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 ตามลำดับ

และจัดตั้งเป็น สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 23 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562