สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 13/6/2567 13:58:49     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1350

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่
1 กรกฎาคม 2567     |      1228
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์” ณ พระบรมมหาราชวัง Dungkar Dzong เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน >สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ทรงเป็นนักวิชาการที่ทรงอุทิศพระองค์อย่างทุ่มเทเพื่อราษฎร ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และทรงเน้นการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรภูฏานให้วัฒนาสถาพร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้และราชอาณาจักรภูฏานมีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการที่แน่นแฟ้นมายาวนาน โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ The Royal University of Bhutan และ Ministry of Agriculture and Livestock ที่เน้นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลายมิติ อาทิ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2565 ได้มีนักศึกษาต่างชาติชาวภูฏานที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย สหภาพยุโรป และทุนส่วนตัว มาศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รายMaejo University is honored to confer upon His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck of the Kingdom of Bhutan the Honorary Doctorate Degree in Organic Agriculture Management.On June 19, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, attended a ceremony to present an honorary degree to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of the Kingdom of Bhutan. The honorary degree, "Doctor of Philosophy in Organic Agriculture Management," was presented at the Dungkar Dzong Royal Palace in Paro, Bhutan.His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck combines knowledge with practice, dedicating himself as an academic devoted to his people. He is committed to finding solutions to problems and emphasizes participation in transforming the Kingdom of Bhutan for lasting prosperity. His royal activities focus on organic agriculture to sustainably improve the quality of life for his citizens.Maejo University and the Kingdom of Bhutan have maintained a strong academic relationship for a long time. They have signed a Memorandum of Understanding (MOU) with The Royal University of Bhutan and the Ministry of Agriculture and Livestock, focusing on various dimensions of academic cooperation. This includes scholarship programs, short-term professional development training projects for Bhutanese personnel, and the development of collaboration in the exchange of knowledge and human resources.From the academic year 2008 to 2022, 18 Bhutanese international students, funded by the Thai government, the European Union, and personal funds, have studied undergraduate and graduate programs at Maejo University. These programs span the Faculty of Agricultural Production, the Faculty of Animal Sciences and Technology, the Faculty of Business Administration, the Faculty of Science, the School of Administrative Studies, and the Faculty of Architecture and Environmental Design.ข้อมูลจาก : Division of International Affairs, Maejo University กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มิถุนายน 2567     |      1187
ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 มิถุนายน 2567     |      1351