ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย