ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย