สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ “เกษียณสำราญ เบิกบานใจ”
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน 1. นายชัยยุทธ อินทชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายบุญธรรม ปงหาญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 6 ราย 1. นายจำนงค์ ถาแปง ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง สังกัดงานจัดการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายประสงค์ ทองยู ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 3. นางสาวพันธ์สมร ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานงาน สังกัดงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 4. นายวิเชียร คำรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 5. นางนรมน โลไทยสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 6. นายเทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดงานบริหารเอกสารและบริการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย 1. นางสาววัชราภรณ์ กันทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ทั้ง 9 ท่าน
16 กันยายน 2562     |      682
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย บิดา นายครรชิต ชมภูพันธ์
         ด้วยคุณพ่อสิงห์คำ  ชมภูพันธ์  บิดาของนายครรชิต  ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 234/1 หมู่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีกำหนดฌาปณกิจศพ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ สุสานบ้านแซม ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน          ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสีย และกำหนดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมร่วมกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จึงขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพตามจิตศรัทธาลัดดาวรรณ : ข่าวคณะสัตวศาสตร์ฯ : ภาพ
12 กันยายน 2562     |      634
ม.แม่โจ้ จัดติวเข้มผู้บริหารบุคลากร มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เตรียมยกระดับ Green University Ranking
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษติวเข้มพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยช่วงแรกวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับ Green University Ranking แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่แก่ผู้แทนหน่วยงาน และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
28 สิงหาคม 2562     |      619
ทั้งหมด 25 หน้า