Name
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองคลัง
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองแผนงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
กองสวัสดิการ
กองอาคารและสถานที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานตรวจสอบภายใน