สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อธิการบดี พบปะบุคลากรกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล  ทองมา) และรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ได้พบปะบุคลากรกองกลาง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
7 ตุลาคม 2563
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย กลางได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถหน้า และหลังอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมไปถึงโรงจอดรถตู้มหาวิทยาลัย ตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว อธิการบดีได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้ดำเนินกิจกรรม ๕ ส สำนักงานอธิการบดี จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
11 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราขภัฎนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงาน
รักษาการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) และ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)  ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้คณะผู้ศึกษาดูงานขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
6 ตุลาคม 2562
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณธรากร พิทยากรศิลป์ ณ วัดพระนอนขอนตาล
อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณธรากร พิธยากรณ์ศิลป์ ณ วัดพระนอนขอนตาล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4 ตุลาคม 2562
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ “เกษียณสำราญ เบิกบานใจ”
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน 1. นายชัยยุทธ อินทชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายบุญธรรม ปงหาญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 6 ราย 1. นายจำนงค์ ถาแปง ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง สังกัดงานจัดการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2. นายประสงค์ ทองยู ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 3. นางสาวพันธ์สมร ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานงาน สังกัดงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 4. นายวิเชียร คำรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 5. นางนรมน โลไทยสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย 6. นายเทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดงานบริหารเอกสารและบริการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย 1. นางสาววัชราภรณ์ กันทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ทั้ง 9 ท่าน
16 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัย บิดา นายครรชิต ชมภูพันธ์
         ด้วยคุณพ่อสิงห์คำ  ชมภูพันธ์  บิดาของนายครรชิต  ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 234/1 หมู่ 7 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีกำหนดฌาปณกิจศพ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ สุสานบ้านแซม ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน          ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสีย และกำหนดร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมร่วมกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จึงขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพตามจิตศรัทธาลัดดาวรรณ : ข่าวคณะสัตวศาสตร์ฯ : ภาพ
12 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ 80 ปี ในการนี้ คณะกรรมการได้มอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุงานในวันที่ 30 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ม.แม่โจ้ จัดติวเข้มผู้บริหารบุคลากร มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เตรียมยกระดับ Green University Ranking
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษติวเข้มพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยช่วงแรกวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับ Green University Ranking แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่แก่ผู้แทนหน่วยงาน และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
28 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมวำนักงานแม่โจ้ 80 ปี
28 สิงหาคม 2562
สำนักงานอธิการบดี เปิดโครงการ "กาดแม่โจ้วางใจ"
รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ “กาดแม่โจ้วางใจ” ตลาดสินค้าปลอดภัย จากใจ สนม. ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกาดแม่โจ้วางใจ จะมีสินค้าจากบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมจำหน่ายในราคายุติธรรม และลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด รวมไปถึงการนำถุงผ้ามารับสินค้าเอง พร้อมทั้งชำระสินค้าด้วยตัวเองผ่านกล่องเก็บเงินหรือ QR code ของแต่ละร้านค้า
5 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะทำงาน กาดแม่โจ้วางใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การประชุมคณะทำงาน กาดแม่โจ้วางใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปแนวทาง กิจกรรม และรูปแบบการจัดโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าในกาดวางใจ
26 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหน่วยงาน/องค์กร และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุขภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ผู้ลงข่าว : ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์               กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดดอยแท่นพระผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวาย และถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ/สำนัก ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สืบไป 
19 กรกฎาคม 2562
โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในสำนักงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแก้ปัญหาในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี วิทยากรผู้มีประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 กรกฎาคม 2562
พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันจันทร๋ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีรศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ก่อนที่จะร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หล่อเทียนเข้าพรรษา จำนวน 3 เล่ม ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ต่อไป
19 กรกฎาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ ๘๐ ปี
19 กรกฎาคม 2562
กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "สานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพทางถนน และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช) เป็นผู้รับมอบโล่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย และจราจรอาสาของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ภาพ : นายบารเมษ  ดวงเพชร
23 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย และพระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติมนั่น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  จากนั้นเวลา 15.09 น. สำนักงานอธิการบดี โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ / ข่าว  โดย นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
23 พฤษภาคม 2561
หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ขอเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และหัวหน้างานประชุม ร่วมกันหารือเรื่องการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
11 พฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย กลางได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถหน้า และหลังอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมไปถึงโรงจอดรถตู้มหาวิทยาลัย ตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 กรกฎาคม 2563
การประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอธิการบดีได้ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดีที่ว่า "เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินฯ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ 4.32 คะแนน แปรผลคะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
29 พฤศจิกายน 2560
การประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
30 ตุลาคม 2560
การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
30 ตุลาคม 2560
การประชุมคณะทำงาน จัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เพื่อแจ้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง พร้อมกำหนดการขอรับการประเมิน และตัวอย่างการจัดทำรายงาน
26 กันยายน 2560
อาจารย์และนักศึกษา Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารจาก Kagoshima University พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมโครงการ 2015 Farm Stay for International Cooperation in Thailand (The 21st Century Farm) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กรกฎาคม 2559
สำนักงานอธิการบดี ฟอรั่ม
สำนักงานอธิการบดี โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนัก รวม 7 หน่วยงานได้จัดการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเฮือนแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ทบทวนแผนความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดีจัดทำแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพประจำปี 2559ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
13 มกราคม 2559
สำนักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558
11 มกราคม 2559
งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมคืนความสุขให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี(นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม) และผู้อำนวยการทุกกองในสำนักงานอธิืการบดี ได้จัดงานเลื้ยงขึ้นเพื่อตอบแทน บุคลากรทุกๆที่เหนื่อยมาทั้งปี และมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2558 และมอบรางวัลให้นักกีฬาตัวแทนสำนักงานอธิการบดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงาน ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
8 มกราคม 2559
กองอาคารและสถานที่ พร้อมกับ กองสวัสดิการร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมสร้างความสุขสินเดือนในการตักบาตรวันศุกร์สิ้นเดือนประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มกราคม 2559
ดูทั้งหมด
ตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 จาก สกอ. ในวันจันทร์ที่ 15 - วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (ประธาน) รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ (กรรมการ) นายเมธัส บรรเทิงสุข นายธีระพล บรรเทิงสุข และ นางวราภรณ์ ฟูกุล (เลขานุการ) ในการตรวจ ติดตามฯ ดังกล่าว จะมีการตรวจสอ SAR หลักฐานอ้างอิง ผ่านระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย และระบบ CHEQA online ของ สกอ. มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน มีการเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เช่น คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะสัตวศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสารสนเทศฯ สำนักฟาร์ม สำนักหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น
10 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554
ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554  ในวันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา 16.30  น.  เป็นต้นไป   ณ  โถงชั้น  1  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กรกฎาคม 2554
กิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา "ทำบุญ ๙ วัด" ประจำปี ๒๕๕๔
เชิญชวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา "ทำบุญ ๙ วัด" ในวันเสาร์ที่ ๙ กรรฎาคม ๒๕๕๔ ขึ้นรถหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๐๘.๐๐ น. (สำรองที่นั่งได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกลาง )
1 มกราคม 2557
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day ประจำปีงบประมาณ 2554 และกิจกรรมงานดำหัวอธิการบดและผู้อาวุโสของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
กิจกรรม สนอ54
3 กันยายน 2554
ดูทั้งหมด
กำหนดการงานกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
1/1/2557 0:00:00
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส สนอ. ครั้งที่ 1/2554
12/8/2553 14:02:31
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2553
1/1/2557 0:00:00
ผลการเข้าตรวจกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553
1/1/2557 0:00:00
กิจกรรมเกษียณอายุราชสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้