ผู้อำนวยการ

นางปราณี พันธุ์วุฒิ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองกลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง
E-mail : rpranee@mju.ac.th
        
น.ส.นีร เรียนกุนา
ผู้อำนวยการ : กองคลัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง
E-mail : kamonwan@mju.ac.th
        
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
ผู้อำนวยการ : กองวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์
E-mail : pratoomtip@mju.ac.th
        
นายประคอง ยอดหอม
ผู้อำนวยการ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
E-mail : prakong@mju.ac.th
        
นางวราภรณ์ ฟูกุล
ผู้อำนวยการ : กองพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนาคุณภาพ
E-mail : fookul@mju.ac.th
        
นางสมพร แรกชำนาญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-mail : somporn@mju.ac.th
        
นายธนภัทร ปัญญาวงค์
รักษาการผู้อำนวยการ : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองการเจ้าหน้าที่
E-mail : thanapat@mju.ac.th
        
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล
E-mail : superf@mju.ac.th
        
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองแผนงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน
E-mail : sirilak@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
E-mail : wsiripokakit@mju.ac.th
        
นางอรณุตรา จ่ากุญชร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
E-mail : oranuttra@mju.ac.th