ผู้อำนวยการ

น.ส.นีร เรียนกุนา
ผู้อำนวยการ : กองคลัง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองคลัง
E-mail : kamonwan@mju.ac.th
        
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
ผู้อำนวยการ : กองวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองวิเทศสัมพันธ์
E-mail : pratoomtip@mju.ac.th
        
นายธนภัทร ปัญญาวงค์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : thanapat@mju.ac.th
        
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองเทคโนโลยีดิจิทัล
E-mail : superf@mju.ac.th
        
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองแผนงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองแผนงาน
E-mail : sirilak@mju.ac.th
        
นางอรณุตรา จ่ากุญชร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
E-mail : oranuttra@mju.ac.th
        
นายประศาสน์ ก้องสมุทร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองตรวจสอบภายใน
E-mail : prasart@mju.ac.th
        
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
E-mail : jongrak@mju.ac.th
        
น.ส.พรินทร บุญเรือง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
E-mail : parint@mju.ac.th
        
น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองบริหารงานสำนักหอสมุด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักหอสมุด - กองบริหารงานสำนักหอสมุด
E-mail : Pethpark@mju.ac.th
        
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
E-mail : nualnit@mju.ac.th
        
นางกัณณิกา ข้ามสี่
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-mail : kannika-k@mju.ac.th
        
นางพัชรี คำรินทร์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ : กองกลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกลาง
E-mail : patcharee@mju.ac.th
        
นางจุดารัตน์ ชิดทอง
รักษาการแทนผู้อำนวยการ : กองพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนาคุณภาพ
E-mail : judarad@mju.ac.th
        
นางอรทัย เป็งนวล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
E-mail : orathai_p@mju.ac.th
        
นางวนิดา เมืองมูล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ : กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
E-mail : wanida@mju.ac.th
        
นายสมยศ มีสุข
รักษาการแทนผู้อำนวยการ : กองบริหารงานวิจัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - กองบริหารงานวิจัย
E-mail : somyot@mju.ac.th