ที่ปรึกษาอธิการบดี

นางศรีกุล นันทะชมภู
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : srikul@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการต่างประเทศและด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : yysgf@mju.ac.th