ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : sutkhet@mju.ac.th
        
นายสุกิจ ติดชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : sukitt@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : bunyat@mju.ac.th