ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : chaiyot_s@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : nirote@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : preeda@mju.ac.th
        
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : khanitta_ws@mju.ac.th