อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี
E-mail : Weerapon@mju.ac.th