รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : pawin@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : chaiyot_s@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : kriangsa@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : jakrapho@mju.ac.th