รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : pawin@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : natthawu@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : yanin@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : kriangsa@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
E-mail : jakrapho@mju.ac.th