รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : pawin@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : tonglian@mju.ac.th
        
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : chat_p@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : wsiripokakit@mju.ac.th
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : natthawu@mju.ac.th
        
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
E-mail : yanin@mju.ac.th