สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหน่วยงาน/องค์กร และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุขภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ผู้ลงข่าว : ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์               กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 กรกฎาคม 2562     |      261
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดดอยแท่นพระผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวาย และถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ/สำนัก ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สืบไป 
19 กรกฎาคม 2562     |      238
กองกิจการนักศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีบุคลากรสวม หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %" ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ "สานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพทางถนน และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช) เป็นผู้รับมอบโล่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย และจราจรอาสาของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ภาพ : นายบารเมษ  ดวงเพชร
23 พฤษภาคม 2561     |      864
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย และพระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติมนั่น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี  จากนั้นเวลา 15.09 น. สำนักงานอธิการบดี โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ / ข่าว  โดย นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
23 พฤษภาคม 2561     |      512
สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานอธิการบดี จัดได้โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี  นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 
27 เมษายน 2561     |      691
ทั้งหมด 25 หน้า