สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862