สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย

กองกลาง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองตรวจสอบภายใน
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
กองแผนงาน
กองพัฒนาคุณภาพ
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายกฏหมาย
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร