สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานสภาพนักงานหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
หัวหน้างานประชุมหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริหารและธุรการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลังหัวหน้างาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารการเงิน 1หัวหน้างาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2หัวหน้างาน
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3หัวหน้างาน
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลผู้อำนวยการกอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษผู้อำนวยการกอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันหัวหน้างาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาหัวหน้างาน
หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาผู้อำนวยการกอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา.
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการกอง
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หัวหน้าฝ่าย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ