สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานสภาพนักงานหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถปฏิบัติงาน
หัวหน้างานประสานงานหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์.
นักประชาสัมพันธ์.
นักประชาสัมพันธ์.

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริหารและธุรการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
ช่างเทคนิค.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
หัวหน้างานงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บทหัวหน้างาน
นักบริหารงานอาคารสถานที่ปฏิบัติการ
วิศวกรปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลผู้อำนวยการกอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลังหัวหน้างาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกอง
ไม่ระบุปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารการเงิน 1หัวหน้างาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารพัสดุ.
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ.

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2หัวหน้างาน
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3หัวหน้างาน
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลผู้อำนวยการกอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษผู้อำนวยการกอง
นักวิชาการพัสดุ.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
นักวิชาการเงินและบัญชี.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.

ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันหัวหน้างาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานหัวหน้างาน
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาผู้อำนวยการกอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษาหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา.
นักวิชาการศึกษา.
พนักงานขับรถ.
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
พนักงานขับรถ.
พนักงานขับรถ.
นักบริหารงานอาคารสถานที่.
นักวิชาการศึกษา.
พนักงานขับรถปฏิบัติงาน
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานการกีฬาหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
นักวิชาการศึกษา.
นักวิชาการศึกษา.
นักวิชาการศึกษา.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หัวหน้างานหอพักหัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการกอง
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างานอำนวยการหัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร.
หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา.
หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยหัวหน้างาน

นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หัวหน้าฝ่าย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์.
นักประชาสัมพันธ์.
นักประชาสัมพันธ์.
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ