สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือผลการดําเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษา รมว.อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ อว. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัด อว. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ คณะผู้บริหาร อว. รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ที่ห้องประชุม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า อว.ดำเนินโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความเป็นเลิศของแต่ละแห่ง ที่ผ่านมาได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ตลอด และมีการติดตามประเมินผลความคืบหน้าสม่ำเสมอ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มียุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนเกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงาน

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นต้นแบบสำคัญที่จะตอบโจทย์ว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าและผลการดำเนินการอย่างไร ซึ่งทำให้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรม เกิดการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของงานที่ อว. ได้มอบแนวทางไว้ ทั้งการพัฒนากำลังคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาหลักสูตร การผลักดันงานต่างๆ สู่การยอมรับระดับนานาชาติ และที่สำคัญมีการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยและและสานต่อโครงการต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

ด้าน รศ.ดร.วีระพล กล่าวว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทำให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมให้ทุกคณะสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ขณะที่ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ความชัดเจนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ มีการเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาความเป็นเลิศและมีการถ่ายทอดแผนต่าง ๆ ไปสู่แต่ละคณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบริหารที่เป็นรูปธรรมและไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ขณะที่หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการเชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

.

ที่มา : อว. ชู ม.แม่โจ้ ต้นแบบความสำเร็จโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พัฒนาครบทุกมิติ (mgronline.com)

ปรับปรุงข้อมูล : 7/7/2566 19:51:24     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์” ณ พระบรมมหาราชวัง Dungkar Dzong เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน >สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ทรงเป็นนักวิชาการที่ทรงอุทิศพระองค์อย่างทุ่มเทเพื่อราษฎร ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และทรงเน้นการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรภูฏานให้วัฒนาสถาพร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้และราชอาณาจักรภูฏานมีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการที่แน่นแฟ้นมายาวนาน โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ The Royal University of Bhutan และ Ministry of Agriculture and Livestock ที่เน้นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลายมิติ อาทิ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2565 ได้มีนักศึกษาต่างชาติชาวภูฏานที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย สหภาพยุโรป และทุนส่วนตัว มาศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รายMaejo University is honored to confer upon His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck of the Kingdom of Bhutan the Honorary Doctorate Degree in Organic Agriculture Management.On June 19, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, attended a ceremony to present an honorary degree to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of the Kingdom of Bhutan. The honorary degree, "Doctor of Philosophy in Organic Agriculture Management," was presented at the Dungkar Dzong Royal Palace in Paro, Bhutan.His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck combines knowledge with practice, dedicating himself as an academic devoted to his people. He is committed to finding solutions to problems and emphasizes participation in transforming the Kingdom of Bhutan for lasting prosperity. His royal activities focus on organic agriculture to sustainably improve the quality of life for his citizens.Maejo University and the Kingdom of Bhutan have maintained a strong academic relationship for a long time. They have signed a Memorandum of Understanding (MOU) with The Royal University of Bhutan and the Ministry of Agriculture and Livestock, focusing on various dimensions of academic cooperation. This includes scholarship programs, short-term professional development training projects for Bhutanese personnel, and the development of collaboration in the exchange of knowledge and human resources.From the academic year 2008 to 2022, 18 Bhutanese international students, funded by the Thai government, the European Union, and personal funds, have studied undergraduate and graduate programs at Maejo University. These programs span the Faculty of Agricultural Production, the Faculty of Animal Sciences and Technology, the Faculty of Business Administration, the Faculty of Science, the School of Administrative Studies, and the Faculty of Architecture and Environmental Design.ข้อมูลจาก : Division of International Affairs, Maejo University กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 มิถุนายน 2567     |      12
ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 มิถุนายน 2567     |      64
รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
10 มิถุนายน 2567     |      168