สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน เข้าคารวะ Dr. Tsai, Chi-Chang รองประธานสภานิติบัญญัติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งเคยได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีพ.ศ. 2562 พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก National Taiwan University โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการในการส่งอาจารย์สอนภาษาจีนจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพิ่มจากเดิม 1 คน/ปี เปน 2 คน/ปี เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาจีนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกระทรวง ฯ นอกจากนี้ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้พบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองคณบดี College of Bio-Resources & Agriculture และคณบดี School of Veterinary Medicine จาก National Taiwan University เพื่อขอรับการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในช่วงบ่าย ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยม National Taiwan University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับ 1 ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็นสมาชิก SEARCA’s University Consortium ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็น Affiliate Member โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับฟังการบรรยายจากรองคณบดี College of Bio-Resources & Agriculture เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคณะ พร้อมกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ SEARCA’s University Consortium เช่น BACT (Biodiversiy, Agriculture, and Culture of Taiwan Summer Program) ซึ่งจะจัด ณ National Taiwan University ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมด้วย โดยผู้แทนจาก College of Bio-Resources & Agriculture พร้อมให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการแต่งตั้งเป็น Regular Member ของ SEARCA’s University Consortium หลังจากนั้น ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้ารับฟังบรรยายจาก School of Veterinary Medicine โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และขอรับการสนับสนุนในการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสนี้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของ National Taiwan University ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีความก้าวหน้าด้านเครื่องมือการแพทย์ และการรักษาที่ครอบคลุม
-------------------------------------------------
President of Maejo University Accompanied with the Executives of the University, Faculties, Schools, College, Offices, and Science Park Paid a Courtesy Visit to the Vice-President of the Legislative Yuan, Taiwan (R.O.C) and Had Discussions on Academic Collaborations with the Ministry of Education, Taiwan (R.O.C) and the Delegation from National Taiwan University.
10 May 2023, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University together with the executives of the University, faculties, schools, college, office, and science park paid a courtesy visit to Dr. Tsai, Chi-Chang, Vice-President of the Legislative Yuan, Taiwan (R.O.C) who has been awarded with the doctorate honorary degree in Tourism Development from Maejo University in 2019. The delegation also met with the Ministry of Education (MOE), Taiwan (R.O.C) and the delegation from National Taiwan University. On this opportunity, the MJU delegation requested from the MOE to increase the number of Chinese language teacher from Taiwan from 1 person/year to 2 persons/year to respond to a higher demand at MJU. The request has received a positive response from the MOE. Moreover, the MJU delegation had a chance to meet and discuss academic collaborations with the Associate Dean of College of Bio-Resources & Agriculture and the Dean of School of Veterinary Medicine, National Taiwan University in order to support the establishment of the Faculty of Veterinary Medicine at MJU.
In the afternoon, the MJU delegation was invited to visit National Taiwan University, the number one government university of Taiwan and also a regular member of SEARCA’s University Consortium in which MJU is the affiliate member. The MJU delegation listened to the lecture from the Associate Dean of College of Bio-Resources & Agriculture regarding the advancement of the College and the activity under the SEARCA’s University Consortium including BACT (Biodiversiy, Agriculture, and Culture of Taiwan Summer Program) which will be held at National Taiwan University in June. This event will also be joined by the MJU student. During the discussion, the delegation from College of Bio-Resources & Agriculture promised to support MJU to become the regular member of the SEARCA’s University Consortium. After that, the MJU delegation listened to the lecture from School of Veterinary Medicine. On this opportunity, Assistant Professor Dr. Phacharaporn Tadee presented the progress of the establishment of the Faculty of Veterinary Medicine at MJU and offer to initiate collaborations between the two institutions. After that, the MJU delegation visited the veterinary hospital of National Taiwan University which is a large and fully and high-technologically equipped hospital.
ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2566 16:12:25     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองตรวจสอบภายใน)
วันศุกรที่ 25 สิงหารคม 2566  ณ ห้องพวงเสด ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองตรวจสอบภายใน ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
25 สิงหาคม 2566     |      39
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสองสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน โดยมุ่งหวังให้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสองสถาบัน เช่น การประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองสถาบันได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
21 สิงหาคม 2566     |      29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี )
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2210 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
18 กรกฎาคม 2566     |      1098