สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอธิการบดีได้ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดีที่ว่า "เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ประทับใจ" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินฯ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่ 4.32 คะแนน แปรผลคะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2560 9:19:47     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 714

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด