สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารจาก Kagoshima University พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมโครงการ 2015 Farm Stay for International Cooperation in Thailand (The 21st Century Farm) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 10:36:31     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 556

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด