สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี โดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนัก รวม 7 หน่วยงาน

ได้จัดการประชุม สนอ. ฟอรั่ม ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเฮือนแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. ทบทวนแผนความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี
  2. จัดทำแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพประจำปี 2559
  3. ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 13/1/2559 9:19:43     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 749

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด