สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุม สนอ.ฟอรั่ม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้พิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี และพิจารณา SAR ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2558 และพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2558 รวมถึงการพิจารณาเรื่องแผนความเสียงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของสำนักงานอธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 18/12/2558 15:43:24     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 475

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด