สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2558  ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เพื่อศึกษาด้านแนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ด้านการจัดทรัพยากรเพื่อการวิจัย ด้านระบบการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ  โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย  อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ / รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / คณะกรรมการจัดการหลักสูตรอบรมอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรก้าวใหม่..สายวิชาการ  รวมจำนวนประมาณ 40 คน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 14:02:02     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 456

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด