สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมเป็นสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้  

             1) สำนักงานอธิการบดี  

             2) บัณฑิตวิทยาลัย 

             3) คณะ 

             4) วิทยาลัย

 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก หน้า 1 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ให้มีการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประกอบกับได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 5 กันยายน 2550 ตามลำดับ

และจัดตั้งเป็น สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 23 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

 

ปรัชญา

มีพันธกิจเกี่ยวกับการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสี่ด้าน

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)    “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให้บริการ”

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงาน เน้นคุณค่าหรือให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ

มีการประเมินสมรรถนะ รวมถึงสร้างแรงจูงใจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ และศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

อ้างอิงตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และรองรับความเป็นสากล

2. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

อ้างอิงตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)