นางวราภรณ์ ฟูกุล
นักวิชาการศึกษา


1/3/2566
9:00
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางวราภรณ์ ฟูกุล

2/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๓/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

4/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/3/2566
13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์

11/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/3/2566
13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม

16/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/3/2566
13:30
ถึง 16:30
การประชุมชี้แจงแบบรับรองการตรวจสอบหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย เพื่อเสนอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ 1/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม

29/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

31/3/2566
13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายวรภาส ปูระณะพงษ์