นายธีระชัย ตันเรืองพร
วิศวกรโยธา


1/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/9/2566
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 9/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

6/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๘/๒๕๖๖
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

9/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/9/2566
9:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ

13/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/9/2566
13:30
ถึง 16:00
การประชุมหัวหน้างาน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวุฒากาศ
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์

16/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ ฝ่ายบริหารจัดการตลาดเกษตรแม่โจ้ 5/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

13:30
ถึง 16:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 4/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย

20/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

21/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2566
13:30
ถึง 16:00
คณะทำงานด้ายบริหารการจัดการอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ 1/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเกรียงศักดิ์ วันกูล

26/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/9/2566
9:30
ถึง 12:00
ประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 3/2566
สถานที่ : Meeting Online
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์

28/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/9/2566
6:00
ถึง 6:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 7/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

30/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้