นางพัชรี คำรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/6/2567
9:00
ถึง 12:00
ร่วมกิจกรรม Big cleaning day และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 สำนักงานมหาวิทยาลัย
สถานที่ : บริเวณโถง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

12:00
ถึง 14:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 7/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

12:00
ถึง 15:00
ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

6/6/2567
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 4/2567)
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

13:30
ถึง 15:00
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 4 4/2567
สถานที่ : กองกลาง
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

13:30
ถึง 15:00
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4/2567
สถานที่ : ประชุมออนไลน์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

7/6/2567
6:30
ถึง 12:00
ร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี)
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง

13:30
ถึง 15:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

8/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/6/2567
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

11:00
ถึง 12:00
สถานีวิทยุฯ ขอหารือเรื่องงบประมาณปี 2568
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

11/6/2567
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

12/6/2567
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

9:00
ถึง 13:30
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 10/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม. และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

13/6/2567
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

14/6/2567
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

15/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2567
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายวรภาส ปูระณะพงษ์

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

18/6/2567
13:00
ถึง 16:30
อบรม "การจัดการมลพิษและของเสีย" สำนักงานสีเขียว
สถานที่ : ออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

19/6/2567
9:00
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ๖/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

9:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 6/2567
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

20/6/2567
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางจีรพรรณ จันทราศัพท์

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

21/6/2567
12:00
ถึง 14:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๘/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

12:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 8/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๖/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธฺการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

14:00
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

22/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/6/2567
9:00
ถึง 13:30
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๑/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนม. และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

15:00
ถึง 16:00
ประขุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผุ้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในส่วนของ 5 สำนัก
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

27/6/2567
8:30
ถึง 12:00
ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน : ขออนุญาตไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นางพัชรี คำรินทร์

9:00
ถึง 12:00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2567
สถานที่ : ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.เบญจพร ปานดี

13:00
ถึง 16:00
การประชุมกลุ่มชุมชนผู้ปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านการพัฒนาบุคลากรฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๓/๒๕๖๗
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม

28/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/6/2567
ไม่มีข้อมูลในวันนี้