น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


1/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๓/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

4/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/3/2566
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

8/3/2566
13:30
ถึง 16:30
โครงการจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชป์ "ศึกกำปั้นสะท้านโลก" เพื่อฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี 6/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเกรียงศักดิ์ วันกูล

9/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/3/2566
11:00
ถึง 12:00
ประชุมหารือเกี่ยวกับการประมูลจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

11/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/3/2566
13:30
ถึง 16:30
การประชุมหารือเกี่ยวกับฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการดำเนินงานงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ครั้งที่ 1/2566 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

22/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/3/2566
9:00
ถึง 12:00
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียน 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

24/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/3/2566
13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

28/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
29/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
30/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการประมูลจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

31/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้