สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ  อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   โดยการนำของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง  ถ่ายภาพในการรณรงค์กิจกรรมร่วมกับผู้แทนของแต่ละหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี   เพื่อประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและผู้พบเห็น

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5014

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด