สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน
1. นายชัยยุทธ อินทชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายบุญธรรม ปงหาญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4
สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 6 ราย
1. นายจำนงค์ ถาแปง ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง สังกัดงานจัดการก่อสร้าง
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสงค์ ทองยู ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวพันธ์สมร ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานงาน สังกัดงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวิเชียร คำรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางนรมน โลไทยสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายเทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดงานบริหารเอกสารและบริการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย
1. นางสาววัชราภรณ์ กันทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ทั้ง 9 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2562 15:56:43     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 683

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด