สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุกๆท่าน ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน
1. นายชัยยุทธ อินทชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน ระดับ ช 4 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายบุญธรรม ปงหาญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4
สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 6 ราย
1. นายจำนงค์ ถาแปง ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง สังกัดงานจัดการก่อสร้าง
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสงค์ ทองยู ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวพันธ์สมร ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานงาน สังกัดงานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวิเชียร คำรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังกัดกองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางนรมน โลไทยสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายเทิดศักดิ์ ลักษณ์แสงวิไล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดงานบริหารเอกสารและบริการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย
1. นางสาววัชราภรณ์ กันทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและธุรการ
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ทั้ง 9 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2562 15:56:43     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 751

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (กองตรวจสอบภายใน)
วันศุกรที่ 25 สิงหารคม 2566  ณ ห้องพวงเสด ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองตรวจสอบภายใน ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
25 สิงหาคม 2566     |      35
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ศ.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสองสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดยการเรียนรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน โดยมุ่งหวังให้มีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสองสถาบัน เช่น การประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองสถาบันได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ
21 สิงหาคม 2566     |      26
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี )
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2210 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
18 กรกฎาคม 2566     |      1096