ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย และพระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติมนั่น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี 

จากนั้นเวลา 15.09 น. สำนักงานอธิการบดี โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พระวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพ / ข่าว 
โดย นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร

ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2561 15:57:05     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 467

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด