สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

องการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา โดยวิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านจัดการความรู้ ประธานหลักสูตร

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 13:44:21     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 425

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด