สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 4 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 ภายใต้โครงการจิตตปัญญา (งาน พลังกลุ่ม ความสุข) และแม่โจ้บ้านเรา (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) เพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน การเรียนรู้ราก แก่นแท้ วัฒนธรรมองค์กร พิธีกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้(การรับน้อง/จิตวิญญาณและวัฒนธรรมแม่โจ้) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย กระบวนการให้ความรู้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี , ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ , อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์ , นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา , ดร.ดำรงค์ ปินทะนา กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ , รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ , อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล , ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร , ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร

ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2558 12:51:50     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 438

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด