สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. Dr. Oscar B. Zamora, Dean of Graduate School จาก University of the Philippines at Los Banos (UPLB) ประเทศฟิลิปปินส์ นำสภาคณบดี UPLB จำนวน 12 คน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมการหารือ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 5) สำนักงานอธิการบดี

นอกจากนี้ ยังมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา คณบดีพัฒนาการท่องเที่ยว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีเศรษฐศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ คณบดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, อาจารย์ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล คณะศิลปศาสตร์, รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกันต์ จิตมนัส ตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย เมฆบังวัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ, อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และอาจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล จากคณะผลิตกรรมการเกษตร ศิษย์เก่า UPLB, อาจารย์ภัทร ชมพูมิ่ง จากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มาเยือน ร่วมรับฟังข้อมูลจากคณบดีคณะต่างๆ ของ UPLB และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในภาคเช้า

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 19:21:08     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4806

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด