สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 2556 ไ้ด้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงาน 80 ปีแม่โจ้ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหารือติดตามงาน และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี เช่น ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น รวมไปถึงการพิจารณาแผนการประชุมประจำปี 2557 และแผนการบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุงข้อมูล : 11/8/2556 10:17:04     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 977

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด