สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา14.00 น. Ms. Andrea Flavel, Director, Professional and Continuing Education จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์, อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร, อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ทั้งนี้ มีการหารือในประเด็นการพิจารณาร่าง Memorandum of Understanding ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ นักศึกษา, การวิจัยและสหกิจศึกษา และการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4 ท่าน กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ Massey University

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2554 17:20:45     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2597

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด