สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Winkงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญผู้รับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่มีหัวข้อ "การบูรณาการ") เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามาวิยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

คุณอำนวยมือหนึ่ง - รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

คุณอำนวยมือรอง - นางวราภรณ์ ฟูกุล (ผอ.สำนักงานคุณภาพฯ)

คุณลิขิต           - นางชญานุช วรรณดา (รักษาการหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา)

 

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2556 10:59:35     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3341

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด