รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


1/9/2566
ทั้งวัน
เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
สถานที่ : ญี่ปุ่น
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

2/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/9/2566
ทั้งวัน
KM ประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
สถานที่ : อาคาร 70 ปี ห้องคอมพิวเตอร์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

10:00
ถึง 12:00
หารือร่วมกับอำเภอสันทราย
สถานที่ : ห้อง 401 ข้างห้องอธิการบดี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม


6/9/2566
8:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม. 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์


7/9/2566
9:30
ถึง 12:00
คำขอสิ่งก่อสร้าง ปี 67
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

8/9/2566
10:00
ถึง 12:00
สอบข้อเท็จจริง
สถานที่ : ห้อง 301
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 16:30
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

9/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/9/2566
ทั้งวัน

12:00
ถึง 16:30
พบแพทย์
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

12/9/2566
9:00
ถึง 12:00
ฝ่ายเลขางานเกษตรฯ 90 ปี
สถานที่ : กองกลาง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

11:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๑๐/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

11:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 10/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

12:00
ถึง 14:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 15:30
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 4/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย


13/9/2566
9:00
ถึง 10:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๖/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 16/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

14/9/2566

13:30
ถึง 14:30
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอเข้าหารือ
สถานที่ : ห้องทำงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

16:00
ถึง 17:00
หารือพิธีเปิดงานเกษตร
สถานที่ : ห้องสำนักงาน 90 ปี ชั้น 1 ข้างตู้ ATM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

15/9/2566
8:30
ถึง 16:30
อบรมความเสี่ยงผู้บริหาร
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม


13:30
ถึง 16:00
การประชุมหัวหน้างาน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวุฒากาศ
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมหัวหน้างาน
สถานที่ : อาคารวุฒากาศ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

15:00
ถึง 16:30
ประชุมพิจารณาการบอกเลิกสัญญา
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

16/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/9/2566
9:30
ถึง 12:00
ประชุมเพื่อเจรจาคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถานที่ : ณ ห้อง ประชุมรวงผึ้ง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 16:30
คณะกรรมการการเงิน 8/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.บายศรี สุขจิตต์


20/9/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม


13:30
ถึง 14:00
หารือเรื่อง กก วิสาหกิจ
สถานที่ : ห้องทำงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

14:30
ถึง 16:30
ประชุมร่วมกองแผนงาน
สถานที่ : ห้องกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

21/9/2566
9:30
ถึง 11:30
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา 4/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย

9:30
ถึง 12:00
คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาฯ - คณะทำงานฯ
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

10:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง 6/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ 9/2566
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

13:30
ถึง 16:30
กก. วิเคราะห์งบประมาณ
สถานที่ : สนม 2
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

22/9/2566
8:50
ถึง 10:30
พิธีเปิด Car Free Day
สถานที่ : หน้าอาคาร สนม
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

9:00
ถึง 12:00
ประธานพิธีเปิด ทบทวนแผนทำนุบำรุงฯ ปี 66 และจัดทำแผนปี 67
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 16:30
ร่วมหารือกับบุคลากรกองกายภาพ
สถานที่ : กองกายภาพ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

18:00
ถึง 19:00
งานเลี้ยงสื่อประจำปี
สถานที่ : ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

23/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/9/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2566
10:00
ถึง 12:00
สอบข้อเท็จจริง
สถานที่ : ห้อง 201
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

14:00
ถึง 16:30
ตรวจรับงานจ้างโครงการต้นแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
สถานที่ : ห้องพวงแสดชั้น 2
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

26/9/2566

10:30
ถึง 12:00
หารือเตรียมงานรับเสร็จ และพิธีเปิด
สถานที่ : งานแม่โจ้ 90 ปี นำรถไฟฟ้าไปรับ เพื่อดูสถานที่ จาก co-working space
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

11:00
ถึง 13:00
ร่วมงาน มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุ กองกายภาพ
สถานที่ : อาคารวุฒากาศ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

16:30
ถึง 17:00
หารือเรื่องศูนย์วิจัยข้าวของ อ วราภรณ์
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทย์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

27/9/2566
8:30
ถึง 9:00
เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

9:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๗/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 17/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 16:30
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 17/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

18:00
ถึง 19:00
หารือ
สถานที่ : ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

28/9/2566
8:30
ถึง 12:00
ตรวจรับงานจ้าง
สถานที่ : เรือนชีวะ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

13:00
ถึง 16:30
ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2566
สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ชุดพื้นเมือง/ชุดล้านนา
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

29/9/2566
13:30
ถึง 16:30
หารือร่วมกับกองกายภาพฯ
สถานที่ : ห้อง 301
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม

30/9/2566
9:30
ถึง 16:00
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๗/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.เมธิณี วันดี

9:30
ถึง 12:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นายจักรพันธ์ อารีศรีสม