น.ส.นีร เรียนกุนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


1/3/2566
13:30
ถึง 16:30
ขอเรียนเชิญประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ (รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

2/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๓/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 และส่งรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

9:30
ถึง 12:00
เชิญประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาใหม่เข้าพักภายในหอพักมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวยยศสุข
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหางานอุทธรณ์สิ่งก่อสร้างของส่วนงาน (แม่โจ้-แพร่ฯ)
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

14:30
ถึง 16:00
เชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กองตรวจสอบภายใน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

4/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/3/2566
10:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางพิชญาภัค คำสืบ8/3/2566
9:00
ถึง 9:30
คณะกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ๒/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๔/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

9/3/2566
15:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุมเพื่่อให้ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บริการวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

10/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/3/2566
10:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

14/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
15/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
16/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/3/2566
13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

13:30
ถึง 16:00
ขขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

21/3/2566
13:30
ถึง 16:30
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บริการวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัย ชั้น 3 อาคารรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บริการวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัย ชั้น 3 อาคารรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

22/3/2566
9:00
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๕/๒๕๖๖
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:00
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

15:00
ถึง 16:30
ขอเชิญประชุมหารือการยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท ไม้ขัดทอง จำกัด
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

23/3/2566
9:00
ถึง 12:00
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียน 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

9:30
ถึง 16:00
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการวิเคราะห์ 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 3/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

13:30
ถึง 16:30
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 16:00
เชิญประชุมหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย บริการวิชาการ
สถานที่ : ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

24/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 (ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

28/3/2566
13:00
ถึง 16:30
ลาป่วย : ขออนุญาตลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : น.ส.นีร เรียนกุนา

29/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

9:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดเตรียมงาน งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กองกลาง ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

13:30
ถึง 15:30
การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายใน และหน่วยงานย่อย 1/2566
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย

13:30
ถึง 16:00

30/3/2566
9:30
ถึง 12:00
การประชุม สนม. ฟอรั่ม 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

9:30
ถึง 12:00
ขอเลื่อนการประชุม สนม. ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2566
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี ห้อง 80 ปี ชั้น 1
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

10:30
ถึง 12:00
ขอเชิญประชุมโครงการ ครั้งที่ 39
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์

31/3/2566
ไม่มีข้อมูลในวันนี้