รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
รองศาสตราจารย์


1/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:00
ถึง 16:30
ประชุมหารือบริษัทช้างทอง จก.
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

2/9/2564
9:00
ถึง 16:30
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 (2-3 กย. 64)
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

3/9/2564
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคระกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ๙/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

9:30
ถึง 16:30
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 (2-3 กย. 64)
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

12:00
ถึง 14:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๑๖/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

12:00
ถึง 15:30
ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมยรรยง สิทธิชัย ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัคจิรา วิจิตร

16:00
ถึง 17:30
ประชุมหารือเรื่องอัตรากำลังของฝ่ายสื่อสารองค์กร
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

4/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมเตรียมวาระกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 16/2546
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

12:00
ถึง 13:00
ประชุมหารือเรื่องกิตติมศักดิ์ (นอกรอบ)
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:25
ถึง 17:00
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมยรรยง สิทธิชัย ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัคจิรา วิจิตร

13:30
ถึง 16:30
ประชุมเตรียมวาระก.บ.ม. ครั้งที่ 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

7/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมพิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

8/9/2564
9:00
ถึง 9:30
ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 (โหวตคะแนน)
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

9:30
ถึง 14:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๖/๒๕๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 15:00
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 15/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

15:00
ถึง 16:30
ประชุมหารือร่วมกับบริษัทช้างทอง จก.
สถานที่ : ห้องประชุม 201 (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

9/9/2564


13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากร 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางชญานิศ ปัญญา

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากร
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์


16:00
ถึง 18:00
ผู้บริหารร่วมกิจกรรมปลูกต้นกระท่อม
สถานที่ : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มจ.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

10/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

11/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/9/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัคจิรา วิจิตร

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มจ. ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

16:00
ถึง 17:30
ประชุมเตรียมวาระคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ (วันที่ 14 กย. 64)
สถานที่ : (ยังไม่ทราบค่ะ)
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

14/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมจ. และประชุมคณะกรรมการสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย มจ. ครั้งที่ 3/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการ ครั้งที่ 1/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

15/9/2564
ทั้งวัน
โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2565 และจัดทำ OKRs ของหน่วยงาน
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564 2/2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ

11:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

11:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:00
ถึง 16:30
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมยรรยง สิทธิชัย ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ภัคจิรา วิจิตร

16/9/2564
8:45
ถึง 9:00
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ (รูปแบบ online)
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

9:30
ถึง 12:00
ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดวันดำเนินการ ผอ.กองส่งเสริมฯ
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:00
ประชุมคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ


13:30
ถึง 16:30
เชิญเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนา ร่าง แผนแม่บทการเกษตรอัจฉริยะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุม 304 สํานักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

17/9/2564
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ (ดร.แป้ง)
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

12:00
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ


14:00
ถึง 16:30
ประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ของกระทรวง อว.
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

16:30
ถึง 17:30
หารือเรื่องบุคคลของกองกลาง
สถานที่ : ห้องทำงานท่านรองอธิการบดี ชั้น 2 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

18/9/2564
10:00
ถึง 16:00
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๗/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.เมธิณี วันดี

10:00
ถึง 14:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

19/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/9/2564

14:00
ถึง 16:30
ประชุมเตรียมวาระกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 17/2546
สถานที่ : ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

21/9/2564

12:00
ถึง 14:00
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8/2564
สถานที่ : ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

12:00
ถึง 13:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 8/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์


14:00
ถึง 15:50
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กรณีเร่งด่วน)
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

16:00
ถึง 17:00
ประชุมเตรียมวาระ ก.บ.ม. ครั้งที่ 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

17:00
ถึง 17:20
ขออนุญาตหารือเรื่องแผน HR ตามที่ กก.สภาให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
สถานที่ : ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

22/9/2564
9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๗/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 17/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 17/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 15:00
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 17/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

15:00
ถึง 16:30
ประชุมหารือกับบริษัทช้างทอง จำกัด
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

23/9/2564
8:30
ถึง 9:30
เชิญร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 (23กย.64)
สถานที่ : ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์


9:30
ถึง 12:00
ประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

24/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/9/2564

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มจ. ครั้งที่ 9/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

28/9/2564
7:45
ถึง 8:00
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
สถานที่ : บริเวณเสาธง ประตูโชค ประตูชัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

8:30
ถึง 12:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามMOUมจ.กับอบจ.เพชรบูรณ์
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์


10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2565-2569)
สถานที่ : ห้องประชุม 201 อาคารสนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กทม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

29/9/2564
9:30
ถึง 11:00
เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards 2021) ประจำปี 2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

11:00
ถึง 12:00
ประชุมการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (นส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์)
สถานที่ : ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

15:00
ถึง 16:30
ประชุมหารือการจัดประชุม Maxlead
สถานที่ : ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

30/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์


13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 6/2564
สถานที่ : ห้องสารภี (ห้องประชุม 80 ปีเดิม) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคัดเลือก ผอ.กองส่งเสริมฯ
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์