ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


1/9/2564
9:30
ถึง 12:00
แสดงวิสัยทัศน์และคัดเลือก ผอ.สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ม.แม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมร่วมกับบริษัทแปซิฟิกส์เมล็ดพันธุ์
สถานที่ : ออนไลน์ Microsoft Team
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

2/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมให้ข้อมูลในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

3/9/2564
9:00
ถึง 16:30
ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

12:00
ถึง 14:00
คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ๑๖/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

12:30
ถึง 14:30
ประชุมคณะกรรมการรองฯ และผู้ช่วย
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

4/9/2564
10:00
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 6/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์

10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม. และ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

5/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ประชุม(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 มูลนิธิโครงการหลวง
สถานที่ : ออนไลน์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการเกษตร
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

11:30
ถึง 12:00
หารือพิธีปลูกกระท่อม
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

15:00
ถึง 17:00
ประชุมสรุปผลการจัดอันดับ UPM Ranking 2021
สถานที่ : ออนไลน์ Microsoft Team
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

7/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประเมินโครงการลำไยของ ดร.วี เศรษฐศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
เสวนาศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์
สถานที่ : ห้อง 304 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 64 (นอกรอบ)
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม. และ ออนไลน์ Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

8/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 64
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม. และ ห้องประชุมรวงผึ้ง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 14:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๖/๒๕๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

10:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มจ.(อธิการบดีมอบหมายให้รองฯ พาวิน เป็นประธานแทน)
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 16/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 15:00
ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

15:00
ถึง 16:00
ประชุมร่วมกับ สวทช.
สถานที่ : ยังไม่แจ้ง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9/9/2564
9:00
ถึง 9:30
MOU แม่โจ้ กับ โครงการปิดทองหลังพระ
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:00
ถึง 12:00
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต วิถีการทำงานที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่
สถานที่ : ห้องประชุม Convention 2 ชั้น 2 โรงแรมวินทรี วิตี้ รีสอร์ท
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 10:00
MOU แม่โจ้ กับบริษัท ถิร เวนเซอร์ จำกัด
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 ออนไลน์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:00
ถึง 15:00
การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๑/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางริมฤทัย พุทธวงค์

13:00
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการสถาบัน IQS (เป็นประธานบอร์ด)
สถานที่ : ห้องข้าวหอมแดง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

15:30
ถึง 16:30
ปลูกกระท่อม
สถานที่ : ฟาร์มมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

10/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทบริการวิชาการ
สถานที่ : ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้าง ม.ในกำกับ ครั้งที่ 3/64
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
เจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการ
สถานที่ : ห้อง 301 สำนักวิจัยฯ และ ออนไลน์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

11/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/9/2564
8:30
ถึง 9:00
เปิดงาน SOP สำหรับนักวิจัย
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 4 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
สถานที่ : ยังไม่แจ้ง
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

14/9/2564
9:00
ถึง 15:00
ประชุมร่วมกับ สกสว. ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย 2566-2570 และแนวทางการของบประมาณ
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

15/9/2564
9:30
ถึง 15:00
ประชุมเชียงใหม่โมเดล
สถานที่ : ห้องประชุมตึกวุฒากาศ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

11:00
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 5/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

11:00
ถึง 16:00
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม. และ Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:00
ประชุมร่างศูนย์กัญชง
สถานที่ : ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 14:00
เป็นประธานเปิดพิธีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศฯลฯ
สถานที่ : ห้อง 304 สำนักวิจัยฯ และออนไลน์
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

16/9/2564
8:30
ถึง 9:40
ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์พร้อมรับโล่และเกียรติบัตร
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

10:30
ถึง 12:00
ประชุมหารือการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
เป็นประธานเปิดงาน และร่วมโครงการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาร่างแผนการเกษตรอัจฉริยะ ม.แม่โจ้
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 4 สำนักวิจัยฯ และออนไลนื Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

17/9/2564
9:30
ถึง 12:00
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแม่โจ้
สถานที่ : ห้องกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

12:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ
สถานที่ : ห้องกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
พัฒนาแผนงานวิจัยลำไย และกัญชงร่วมกับเครือข่ายสถาบันภาคเหนือ
สถานที่ : ห้อง 304 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

14:00
ถึง 16:00
ประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการอุดมศึกษา
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 และ ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

18/9/2564
10:00
ถึง 16:00
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๗/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.เมธิณี วันดี

10:00
ถึง 12:00
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

19/9/2564
ทั้งวัน
ไปราชการต่างจังหวัด
สถานที่ : น่าน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

20/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ม.แม่โจ้ ประจำปี 64
สถานที่ : ห้องอินทนิล
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:00
ถึง 13:20
คุณจรูญ เข้าพบปรึกษาโครงการฯ
สถานที่ : ห้องรองฯ พาวิน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

14:00
ถึง 16:00
หารือการขอทุนวิจัยจาก สกสว.งบ 66
สถานที่ : ห้อง 401 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

21/9/2564
9:00
ถึง 12:00
ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ม.แม่โจ้ ประจำปี 64
สถานที่ : ห้องอินทนิล
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:00
ถึง 12:00
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญการประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จการผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู ครั้วที่ 2
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 16:00
ประชุม อพ.สธ.
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

12:00
ถึง 14:00
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8/2564
สถานที่ : ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.วิไลพร นามวงค์

12:00
ถึง 14:00
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ (เลี้ยงอาหารกลางวันด้วย)
สถานที่ : ห้องกองแผนงาน
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
เชิญรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว
สถานที่ : ออนไลน์ Microsoft Team
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

22/9/2564
8:45
ถึง 10:00
หารืองานวิจัยกับสำนักวิจัยฯเรื่องขอทุนจาก สกสว.งบ 66
สถานที่ : ห้อง 401 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๑๗/๒๕๖๔
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) 17/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.ศรินรา ภีระคำ

13:30
ถึง 15:00
ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา Product Champion ของมหาวิทยาลัย (รองฯ เป็นประธาน)
สถานที่ : ห้อง 304 สำนักวิจัยฯ และออนไลน์ Microsoft Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

23/9/2564
8:30
ถึง 9:30
ร่วมงานกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 (ใส่เสื้อเขียว)
สถานที่ : ณ ลานหน้าตึกสำนักงานมหาวิทยาลัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:00
ถึง 12:00
ร่วมสัมมนาการพัฒนานักศึกษาในช่วงการระบาดของ Covid-19
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
ร่วมงานเกษียณบุคลากรสำนักวิจัยฯ
สถานที่ : ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
ประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

24/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
25/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/9/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/9/2564
ทั้งวัน
ประชุมโครงการหลวงปางดะ
สถานที่ : ปางดะ
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
ร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 65
สถานที่ : ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 และออนไลน์ Microsofe Teams
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

13:30
ถึง 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี และออนไลน์ Microsoft Team
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

28/9/2564
7:45
ถึง 8:15
ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ (แต่งชุดกากี)
สถานที่ : บริเวณเสาธง ประตูโชค ประตูชัย
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

8:30
ถึง 9:00
ลงนาม MOU แม่โจ้ กับ อบจ.เพชรบูรณ์
สถานที่ : ออนไลน์ สนม.5
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 10:00
เป็นประธานเปิดกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร และมอบโล่แสดงความยินดีให้นักวิจัยคณะฯ
สถานที่ : ณ ลานตึกศูนย์กล้วยไม้
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

11:30
ถึง 12:00
นายอับดุลเลาะ และทีมงาน เข้าพบหารือกัญชง
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมอนุกรรมการฟื้นฟูเกษตรกรประจำเดือน
สถานที่ : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเชียงใหม่
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

29/9/2564
10:00
ถึง 11:00
ร่วมพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 64
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:00
ประชุม Smart Farm
สถานที่ : ห้อง 401 สนม.
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

13:30
ถึง 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี

30/9/2564
9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุม 80 ปี ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
จากระบบ : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) , ผู้บันทึก : น.ส.จงรักษ์ บัวลอย

9:30
ถึง 12:00
ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลกัญชาและกัญชง
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี


19:00
ถึง 21:00
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพภรรยา อ.จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ (มอบร่างให้โรงพยาบาล)
สถานที่ : ณ วัดพระนอนขอนตาล
จากระบบ : ระบบปฏิทินส่วนตัว , ผู้บันทึก : นางสิริพูน มณี